Valikko

Yrityksille

Sukupolvenvaihdos

Perheyrityksen ja usein muunkin yrittäjän omakohtaiseen panokseen perustuvan yrityksen elinkaareen sisältyy vaihe, jossa ajankohtaiseksi tulee yrityksen siirtäminen toimintaa jatkavalle perheenjäsenelle tai muulle taholle. Erityisesti yrittäjän kuolemantapauksen yhteydessä voi perintövero aiheuttaa taloudellisen haasteen toimintaa jatkavalle perilliselle. Oikein suunniteltuna sukupolvenvaihdos on kuitenkin useissa tapauksissa mahdollista toteuttaa sekä verotuksen kannalta että toiminnallisesta näkökulmasta edullisella tavalla.

Sukupolvenvaihdokseen varautuminen yrittäjän eläessä

Usein sukupolvenvaihdos on tarkoituksenmukaista toteuttaa kokonaan tai osittain jo yrittäjän elinaikana. Kysymykseen tulee tällöin yrityksen tai sen osan luovuttaminen toiminnan jatkajalle joko vastiketta vastaan eli kaupalla taikka vastikkeetta eli lahjana. Toimintatapaa valittaessa on ensi kädessä otettava huomioon se, haluaako toiminnasta luopuja luovutettavasta yrityksestä korvauksen jatkajalta, kuinka paljon jatkaja on valmis maksamaan luovuttajalle yrityksestä, ja mitkä ovat kunkin toimintatavan veroseuraamukset yhtäältä toiminnasta luopujalle ja toisaalta sen jatkajalle.

Vaikka yritys siirrettäisiin toiminnan jatkajalle vastiketta vastaan, on erityisesti sukulaisten välisissä luovutuksissa tavanomaista, että vastike on yrityksen käypää arvoa pienempi. Kauppa tehdään siis alihintaan, jolloin se verotuksessa voidaan katsoa osittain lahjaksi. Tietyin edellytyksin ja kun järjestely on oikein toteutettu, voidaan lahjavero kuitenkin minimoida tai välttää jopa kokonaan. Vastaavasti myös toiminnasta luopujalla on mahdollisuus välttää kaupasta menevä luovutusvoiton vero. Näin on veroseuraamukset mahdollista rajoittaa ostajan maksettavaksi tulevaan varainsiirtoveroon.

Jos taas yritys luovutetaan kokonaan vastikkeetta, ei lahjaveroa lähtökohtaisesti voida kokonaan välttää. Sen määrään voidaan kuitenkin vaikuttaa eri tavoin. Jos järjestelyyn soveltuu sukupolvenvaihdoshuojennus, ja se toteutetaan oikein, jää lahjaverotus merkittävästi kevyemmäksi verrattuna pääsäännön mukaan toimitettavaan lahjaverotukseen.

Esimerkki 1.
Yrittäjä A on harjoittanut toimintaa osakeyhtiömuodossa. Hän omistaa yksin koko yhtiön osakekannan. Yhtiön käypä arvo on 100 000 euroa, ja ArvostamisL 5 §:n mukaisen vertailuarvon 40 000 euroa perusteella laskettu huojennettu arvo 16 000 euroa. A lahjoittaa vuonna 2015 osakkeet lapselleen B:lle. B maksaa saamastaan lahjasta veroa käyvän arvon mukaan 11 770 euroa.

  

Esimerkki 2.
Tilanne muutoin sama kuin esimerkissä 1. A lahjoittaa vuonna 2015 osakkeet lapselleen B:lle, joka jatkaa yrityksen toimintaa, ja muutoinkin huolehditaan siitä, että lahjaan voidaan soveltaa PerVL 55 §:n mukaista sukupolvenvaihdoshuojennusta. B maksaa saamastaan lahjasta tällöin veroa vain 1 060 euroa.

Lahjaoikeustoimen etuna on myös se, että lahjanantaja voi lahjakirjaan otettavilla määräyksillä turvata omaisuuden säilymistä oman perheen tai suvun piirissä. Esimerkiksi lahjansaajan puolison avio-oikeus lahjoitettuun omaisuuteen voidaan sulkea pois lahjakirjaan otettavalla ehdolla.

Kaupan tai lahjan lisäksi sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa myös osittaisena tai siihen voidaan valmistautua yritysjärjestelyillä tai muilla yrityksen omistusrakenteeseen vaikuttavilla toimilla, kuten osakeyhtiössä suunnatulla osakeannilla tai omia osakkeita hankkimalla. Omistuspohjan muuttumiseen voi osakeyhtiössä olla tarpeen kytkeä osakassopimus, jolla osakkeenomistajat voivat eri tavoin yksityiskohtaisesti sopia toiminnastaan yhtiössä.

Usein yrittäjän on myös tarkoituksenmukaista tekemällä edunvalvontavaltakirja varautua omana elinaikana tapahtuvan sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttamaan toimintakyvyn menettämiseen, ja näin turvata yrityksen toiminnan jatkuvuus myös tällaisessa tilanteessa.

Sukupolvenvaihdos yrittäjän kuoltua

Yritystoiminnan harjoittajan kuoltua on viimeistään ratkaistava kysymys toiminnan jatkamisesta tai lopettamisesta. Jos perilliset tai joku heistä jatkaa yritystoimintaa, voi perintöverotuksessa olla mahdollista vaatia sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltamista vastaavalla tavalla kuin edellä on todettu lahjaverotuksen kannalta. Oikein toteutettuna järjestely merkitsee tällöin pääsäännön mukaista perintöverotusta merkittävästi kevyempää verorasitusta toiminnan jatkajalle.

Yrittäjä voi jo elinaikanaan valmistautua tulevaan omistajanvaihdokseen määräämällä yritysvarallisuudesta testamentissa. Jos omistajanvaihdosta ei haluta tehdä elinaikana, voidaan testamentilla varmistaa yrityksen päätyminen yrittäjän kuoleman jälkeen sopivalle jatkajalle.

Ottakaa yhteyttä ja varatkaa aika tapaamista varten.