Valikko

Asiaa. Suomeksi.

Testamentti - kannattaako laatia itse vai käyttää lakimiestä?

Testamentti on oikeudellisena asiakirjana ulkoisesti usein yksinkertaiselta vaikuttava. Lisäksi eri internet-verkkosivuilta on helposti löydettävissä ilmaisia testamenttimalleja. Näin olisikin ajateltavissa, että testamentti kenties on vaivattomasti – valmista asiakirjamallia ehkä esikuvana käyttäen – laadittavissa itse ilman, että apuna olisi käytettävä lakimiestä.

Juhani Laine 12.02.2018

Testamentin muotovaatimusten täyttäminen ei sinänsä ole monimutkaista. Testamentti on tehtävä kirjallisesti. Lisäksi kahden samanaikaisesti läsnä olevan todistajan on, sitten kun testamentin tekijä on sen allekirjoittanut, todistettava testamentti nimikirjoituksillaan. Todistajien on oltava esteettömiä. Todistajat voivat merkitä allekirjoituksensa yhteyteen niin sanotun todistuslausuman siitä, että he ovat olleet yhtäaikaisesti läsnä testamenttia allekirjoitettaessa ja todistettaessa, sekä muista testamentin pätevyyteen vaikuttavista seikoista – käytännössä tällä lausumalla on huomattava merkitys. Vaikka testamentin laatiminen määrämuodossa on näin periaatteessa melko yksinkertaista, voi monessa tilanteessa jo sellaisten todistajien, jotka ovat esteettömiä, ja joille testamentin tekijä kuitenkin voi kertoa tekevänsä testamentin, olla hankalaa. Muotovaatimuksen noudattaminen on kuitenkin välttämätöntä, jos testamentin tekijä haluaa olla varma siitä, että testamentti myös toteutetaan.

Suurempia haasteita omatoimisessa testamentin laatimisessa liittyy muodon sijasta itse testamentin sisältöön. Testamentti on määräys testamentin tekijältä hänen kuoltuaan jäävän omaisuuden kohtalosta. Sisällöltään mitä erilaisimmat määräykset ovat mahdollisia. Tämän vuoksi voisi jopa luulla, että testamentin sisällön suhteen ei asiantuntija-avulla juuri olisi merkitystä, kun testamentin tekijä voi vapaasti määrätä omaisuudestaan. Käytännössä juuri testamentin sisältö on kuitenkin se, missä asiantuntija-avusta on suurin hyöty testamenttia laadittaessa. Jo sen varmistamiseksi, että testamentin tekijän tahto ylipäätään toteutuu, on testamentin sisällön oltava selvä ja yksitulkintainen. Pahimmassa tapauksessa saattaa epäselvä tai monitulkintainen testamentti johtaa jopa päinvastaiseen lopputulokseen kuin sen tekijä on tarkoittanut. On ymmärrettävä, että erilaisilla tavanomaisilla määräyksillä – joita näkee esimerkiksi valmiissa testamenttimalleissa – on erilainen merkitys. Saajansa kannalta ne tarkoittavat erilaista oikeutta. Se, jolle on määrätty hallintaoikeus testamentattuun omaisuuteen, saa aivan erilaisen oikeuden kyseiseen omaisuuteen kuin se, jolle on määrätty omistusoikeus. Edelleen se, jolle on määrätty tietty rahamäärä tai esine, saa erilaisen aseman kuolinpesässä kuin se, jolle on määrätty tietty murto-osa pesän omaisuudesta. Määräykset on osattava muotoilla siten, että niillä saavutetaan juuri testamentin tekijän haluama lopputulos.

Testamenttia tehdessä on muutenkin syytä ottaa huomioon monia seikkoja, jotka välttämättä eivät tule mieleen silloin, kun oman jäämistön kohtaloa ajatellaan. Tilanne voi olla se, että testamentin tekijä ei ehkä voikaan määrätä kaikesta omaisuudestaan. Ensinnäkin avioliitossa olevien kohdalla avio-oikeus vaikuttaa siihen, mihin omaisuuteen testamentti lopulta kohdistuu. Toisekseen voi testamentin tekijä olla aikanaan itse saanut omaisuutta testamentin nojalla siten, että se hänen kuoltuaan menee jollekin kolmannelle henkilölle. Tällaisesta omaisuudesta ei se, joka on saanut omaisuuden testamentin nojalla ensiksi, saa enää omalla testamentilla määrätä. Testamentin tekijän omaisuuden laatu voi muutenkin vaikuttaa siihen, millaiset määräykset sen osalta ovat tarkoituksenmukaisia. Esimerkiksi yritysvarallisuus voi vaatia erilaista käsittelyä kuin yksityisvarallisuus, ja molemmissa tapauksissa testamenttimääräysten avulla voidaan saavuttaa säästöjä perintöverotuksessa. Verohyötyjä haettaessa on toisaalta otettava huomioon muitakin näkökohtia: pelkästään edullisimpaan verokohteluun johtava järjestely voi muusta syystä olla epätarkoituksenmukainen. Testamentin tekijän asuinpaikka voi myös olla syytä ottaa huomioon. Sillä on merkitystä perimykseen sovellettavan lain kannalta. Testamentin saajien kannalta taas voi olla huomattava merkitys sillä, saavatko heidän puolisonsa avio-oikeuden testamentilla saatuun omaisuuteen. Jos testamentille halutaan toimeenpanija, on testamentin tekijän syytä varmasti ymmärtää, mitä toimeenpanijamääräys käytännössä tarkoittaa. Testamenttia laadittaessa harkittavaksi tulevia seikkoja onkin huomattavasti enemmän kuin testamenttimalleja tarkastellessa ehkä tulee ajatelleeksikaan.

Kokoavasti onkin todettava, että testamentti on usein rivien tai sivujen määrällä mitattavasta vaatimattomuudestaan huolimatta äärimmäisen tärkeä paperi. Onnistuneesta testamentin laatimisesta riippuu se, millä tavoin ja kenen käsiin koko testamentin laatijan omaisuus hänen kuoltuaan joutuu, ja toteutuuko testamentin tekijän tarkoitus. Testamentin laatimiseen ei kannatakaan suhtautua kevyesti tai vain laatimiskustannuksia ajatellen.