Valikko

Omatahto

Jokaiseen elämänkulkuun sisältyy erilaisia virstanpylväitä ja taitekohtia, jotka merkitsevät muutosta aiempaan. Elämä voi tällaisessa taitekohdassa saada kokonaan uuden suunnan, parempaan tai huonompaan – ja jokaisella elämänkaarella on viimein myös loppunsa.

Omasta tahdosta on syytä pitää kiinni

Muutoksiin on myös mahdollista varautua. Eräiden muutosten osalta varautuminen tapahtuu oikeudellisin asiakirjoin. Avioehtosopimus, testamentti tai edunvalvontavaltakirja toteuttaa tekijänsä tahdon tilanteessa,
jonka varalta se on laadittu.

HOK-Elannon Lakipalvelu tarjoaa asiakasomistajille mahdollisuuden näiden asiakirjojen muodossa laadittavaan Omatahtoon, tekijänsä tarpeiden perusteella räätälöitävään kokonaisvaltaiseen ratkaisuun. Yhtenä pakettina laadittava Omatahto on myös tekijälleen taloudellisesti edullinen ratkaisu.

Esimerkkejä Omatahto-tuotteiden hinnoista
- Testamentti ja avio-ehtosopimus yhdessä alkaen 440 euroa
- Testamentti ja lahjakirja yhdessä alkaen 550 euroa

Oman tahdon toteuttavat asiakirjat

Avioehtosopimukset

Avioliiton päättyessä – joko avioeroon tai puolison kuolemaan – voi puolisoiden omaisuutta siirtyä avio-oikeuden nojalla puolisolta toiselle taikka kuolleen puolison perillisiltä eloon jääneelle puolisolle. Avioehtosopimuksella voivat puolisot yhdessä sulkea avio-oikeuden pois haluamassaan laajuudessa ja näin esimerkiksi varmistaa tietyn omaisuuden säilymisen itsellään tai suvussaan.

Lisätietoa avioehtosopimuksista täältä >>

Edunvalvontavaltakirjat

Tilanteeseen, jossa sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi kyky huolehtia omista taloudellisista tai muista asioista on heikentynyt, on aiemmin ollut vaikea luotettavasti varautua etukäteen.

Päätä kuka puolestasi päättää

Tilanteessa, jossa edunvalvojan määrääminen näiden asioiden hoitamiseksi osoittautuu välttämättömäksi, ei edunvalvottava itse yleensä enää kykene vaikuttamaan siihen, kenet edunvalvojaksi määrätään.

Nykyisin on mahdollista etukäteen edunvalvontavaltakirjalla määrätä tietty edunvalvontavaltuutettu hoitamaan valtakirjan antajan asioita, kun tämä ei enää itse siihen kykene. Sen lisäksi, että edunvalvontavaltakirjalla voidaan määrätä valtuutetun henkilöstä, voidaan siinä myös esimerkiksi määrätä monin eri tavoin siitä, millä tavoin valtuutetun on valtuuttajan omaisuutta hoidettava.

Lisätietoa edunvalvontavaltakirjoista täältä >>

Testamentit

Omaisuuden kohtalon omistajan kuoleman jälkeen määrittelee ensi kädessä laissa säädetty perimysjärjestys. Kaikissa tilanteissa tämä ei kuitenkaan vastaa omistajan tahtoa. Tämän tahdon toteuttaminen on kuitenkin mahdollista testamentilla, määräyksellä siitä, kenelle tai keiden kesken jaettavaksi testamentin tekijän omaisuus on hänen kuolemansa jälkeen menevä.

Testamentti ja avioehto ovat usein kokonaisuus

Testamentin lisäksi omaisuuden kohtaloon testamentin tekijän kuoleman jälkeen vaikuttaa myös mahdollisen puolison avio-oikeus, joten usein on testamenttia ja avioehtosopimusta tarkasteltava yhtenä kokonaisuutena. Omaisuutta koskevien määräysten lisäksi testamentissa voidaan antaa ohjeita myös hautausjärjestelyistä tai haudanhoidosta.

Lisätietoa testamenteista täältä >>

Lahja- ja kauppakirjat

Kaikissa tilanteissa pelkkä omaisuudesta määrääminen testamentilla ei ole riittävää. Jo omistajan elinaikana voi olla tarpeen huolehtia omaisuuden päätymisestä oikeisiin käsiin. Myös esimerkiksi tulevaan perintöverotukseen varautuminen voi puoltaa omaisuuden siirtämistä lahjan tai kaupan muodossa omille perillisille osittain jo elinaikana.

Lisätietoa lahja- ja kauppakirjoista täältä >>