Valikko

Perhe ja perintö

Avioliitto ja parisuhde

Avioehtosopimukset

Avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen solmiminen tuo mukaan merkittäviä varallisuusoikeudellisia seurauksia. Tärkein puolisoiden taloudellista asemaa määrittävä käsite on avio-oikeus, jonka merkitys konkretisoituu avioliiton päättyessä joko avioeroon tai puolison kuolemaan.

Mikäli puolisot eivät ole erikseen avioehtosopimuksella toisin määränneet, heillä on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Omaisuus voi olla avio-oikeudesta vapaata myös sen lahjakirjan tai testamentin perusteella, jolla omaisuus on saatu. Avio-oikeuden toteuttamisen ja aviovarallisuussuhteen purkamisen johdosta tapahtuu lopulta varallisuuserojen tasaus puolisoiden välillä.

Omaisuus voi olla avio-oikeudesta vapaata myös lahjakirjan tai testamentin perusteella

Avio-oikeuden toteuttaminen avioliiton päättyessä

Avioliiton päättyessä suoritettavassa osituksessa lasketaan yhteen kummankin puolison avio-oikeuden alaisen omaisuuden määrä, vähennetään kummankin osalta erikseen hänen omat velkansa ja näin saadut puolisoiden netto-omaisuudet lasketaan yhteen. Yhteenlasketun netto-omaisuuden puoliosuus ilmaisee avio-osan määrän. Puolisoista varakkaampi on velvollinen suorittamaan toiselle tältä puuttuvan osan niin sanottuna tasinkona.

Avio-oikeuden poissulkeminen

Avioehtosopimuksella on mahdollista sulkea avio-oikeus pois kokonaan tai osittain. Mikäli avioehtosopimus on täydellisesti avio-oikeuden poissulkeva kummankin puolison osalta, avioliiton päättyessä ei suoriteta ositusta vaan omaisuuden erottelu. Tällöin myöskään kumpikaan ei maksa toiselle tasinkoa, vaan puolisot pitävät oman omaisuutensa myös avioliiton päättymisen jälkeen. 

Avioehto on mahdollista tehdä myös osittaisena siten, että tietty omaisuus jää avio-oikeuden ulkopuolelle. Tällaista omaisuutta voi tyypillisesti olla esimerkiksi perintönä tai lahjana saatu omaisuus tai ennen avioliittoa hankittu omaisuus. Avioehdon voi tehdä myös yksipuolisena siten, että vain toisella puolisoista on avio-oikeus toisen omaisuuteen.

Avio-oikeuden poissulkeminen voidaan rajoittaa koskemaan vain avioliiton purkautumista avioeron johdosta. Tällaisen sopimuksen mukaan puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, jos avioliitto päättyy toisen puolison kuolemaan, ja avio-oikeus suljetaan pois vain, mikäli avioliitto päättyy avioeroon.

Avioehto voi olla myös yksipuolinen

Avioehtosopimuksen tekeminen

Avioehtosopimuksen voi tehdä kihla- tai aviopari tai parisuhteensa rekisteröinyt pari. Se voidaan tehdä ennen avioliittoa tai avioliiton aikana. Avioehtosopimus tulee tehdä noudattaen avioliittolaissa säädettyjä muotomääräyksiä: avioehto on tehtävä kirjallisesti, se on allekirjoitettava ja kahden esteettömän todistajan on todistettava se oikeaksi. Avioehtosopimus tulee voimaan vasta kun se on rekisteröity Digi- ja väestötietovirastossa.

Muodoltaan pätevä ja puolisoiden yhdessä laatima avioehto ei saa niitä oikeusvaikutuksia, joita puolisot ovat tarkoittaneet, ellei sitä ole rekisteröity. Digi- ja väestötietovirastossa ei tutkita avioehdon muodollista pätevyyttä, joten myös muotovirheellinen – ja sittemmin riitautettavissa oleva – avioehto voidaan rekisteröidä. Tästä syystä avioehtosopimuksen suunnittelussa ja laatimisessa kannattaa turvautua asiantuntijan apuun.

Avioehtosopimus alkaen 220 euroa, ks. koko hinnastomme

Ottakaa yhteyttä ja varatkaa aika tapaamista varten.