Valikko

Perhe ja perintö

Avioliitto ja parisuhde

Avioero ja ositus

Omaisuuden osituksessa puretaan puolisoiden välillä vallinnut aviovarallisuussuhde. Ositus voidaan toimittaa, mikäli on olemassa jokin kolmesta lain tuntemasta ositusperusteesta: puolison kuolema, avioero tai vieraassa valtiossa annettu asumuserotuomio. Mikäli avioliitto purkautuu kummankin puolison eläessä, ositus voidaan toimittaa sen jälkeen, kun avioerohakemus on tullut vireille käräjäoikeudessa.

Oikeus vaatia ositusta

Kummallakin aviopuolisoista on itsenäinen oikeus vaatia ositusta silloin, kun ositusperuste on olemassa. Tiettyä määräaikaa sille, milloin ositusvaade tulee esittää, ei ole laissa säädetty. Puolisot voivat luopua oikeudestaan vaatia ositusta nimenomaisesti. Ositusvaateesta voi luopua myös jättäytymällä asian suhteen passiiviseksi. Mikäli erosta on jo kulunut monia vuosia eikä puolisoiden välillä ole mitään keskeneräisiä taloudellisia asioita tai esimerkiksi yhteisomistuksia, puolison voidaan joissain tilanteissa katsoa luopuneen oikeudestaan vaatia ositusta.

Ositus onkin yleensä järkevintä tehdä melko pian eron jälkeen, ja sopimus osituksesta tulee tehdä aina kirjallisesti. Ositussopimus on myöhempien epäselvyyksien välttämiseksi syytä tehdä myös silloin, kun ositettavaa omaisuutta ei ole.

Osituksen sisältö ja toteuttaminen

Osituksessa katsotaan yleensä olevan kaksi vaihetta, laskennallinen ja reaalinen. Osituslaskelmaa varten tarvitaan tieto puolisoiden varallisuudesta ja veloista. Osituksen piiriin kuuluu se omaisuus, joka puolisoilla oli ositusperusteen syntyhetkellä (kuolema, avioeron vireilletulo) sekä tämän omaisuuden tuotto. Ositettava omaisuus arvostetaan ositushetken mukaan.

Ositusperusteen syntyhetken jälkeen saatu tai hankittu omaisuus ei kuulu puolison ositettavaan omaisuuteen. Mikäli puolisoilla on sekä avio-oikeuden alaista että avio-oikeudesta vapaata omaisuutta, nämä omaisuuserät tulee eritellä. Se, että omaisuus on avio-oikeudesta vapaata, voi perustua aikaisemmin tehtyyn avioehtosopimukseen taikka testamentin tai lahjakirjan määräykseen.

Osituslaskelmassa lasketaan yhteen kummankin puolison avio-oikeuden alaisen omaisuuden määrä, vähennetään kummankin osalta erikseen hänen omat velkansa ja näin saadut puolisoiden netto-omaisuudet lasketaan yhteen. Puolisoiden avio-osuus vastaa puoliosuutta yhteenlasketun netto-omaisuuden määrästä. Puolisoista varakkaampi on velvollinen suorittamaan toiselle tältä avio-osasta puuttuvan määrän niin sanottuna tasinkona. Osituksen reaalisessa vaiheessa määritetään se, miten ja millä omaisuudella tasinko suoritetaan.

Tasinkoa maksava puoliso voi lähtökohtaisesti päättää, mitä omaisuutta hän luovuttaa tasinkona

Ositus voidaan toteuttaa joko sopimus- tai toimitusosituksena. Jälkimmäisessä tapauksessa tuomioistuin määrää jommankumman puolison hakemuksesta pesänjakajan suorittamaan osituksen puolisoiden välillä. Tästä aiheutuu merkittäviä lisäkuluja. Lähtökohtaisesti ositus on siten parempi laatia esimerkiksi lakimiehen avustuksella sopimusosituksena.

Osituksesta laaditaan osituskirja, joka on sopimusosituksessa kummankin puolison allekirjoitettava. Lisäksi kahden esteettömän todistajan on todistettava osituskirja oikeaksi.

Osituskirja alkaen 490 euroa, ks. koko hinnastomme

Ottakaa yhteyttä ja varatkaa aika tapaamista varten.