Valikko

Perhe ja perintö

Lapsen huolto ja elatus

Lapsen huolto-, elatus- ja tapaamisoikeussopimukset

Vanhempien erotessa on päätettävä, jääkö lapsi vanhempiensa yhteiseen huoltoon, kumman luona lapsi asuu, miten lapsi tapaa toista vanhempaansa ja miten vanhemmat jakavat vastuun lapsen elatuksesta.

Lapsen etu on aina etusijalla

Lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevat kysymykset voidaan sopia vanhempien välisellä sopimuksella. Lasta koskevaa sopimusta ei ole välttämätöntä tehdä lastenvalvojalla. Riittää, että sopimus täyttää sille laissa asetetut vaatimukset ja että se on tehty kirjallisesti.

Sopimuksen täytäntöönpanokelpoisuuden edellytyksenä kuitenkin on, että sopimus vahvistetaan lapsen kotikunnan lastenvalvojalla tai sopimuksesta annetaan päätös käräjäoikeudessa. Ajan saaminen lastenvalvojalle voi käytännössä kestää pitkään. Elatusapua ei saa, jos sopimusta ei pystytä tekemään. Se voi käytännössä tarkoittaa, että lapsen lähivanhempi joutuu elämään monta kuukautta ilman minkäänlaista elatusapua.

Vanhempien välisellä neuvottelulla vaikeakin tilanne voidaan saada ratkaistua molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Varhaisessa vaiheessa saatu asiantuntijan apu voi olla nopein tapa päästä sopimukseen.

Lapsen huolto

Lapsen huollolla tarkoitetaan lapsen henkilökohtaisten asioiden hoitoa. Lapsen huoltajia ovat hänen vanhempansa tai henkilöt, joille lapsen huolto on uskottu. Huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista asioista. Silloin kun lapsen huoltajat eroavat, on päätettävä, kenen huollettavaksi lapsi tulee vai jääkö lapsi molempien vanhempiensa huollettavaksi.

Lapsen huoltaja on hänen edunvalvojansa

Huoltajalla on oikeus saada tietoa lasta koskevista asioista eri viranomaisilta ja huoltaja myös edustaa lasta lapsen henkilöä, kuten sairaanhoitoa, koskevassa asiassa. Lisäksi lapsen huoltaja toimii lapsen edunvalvojana hoitaen lapsen taloudellisia asioita.

Lapsen elatus

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Se käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset.

Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon heidän ikänsä, työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä heidän lakiin perustuva muu elatusvastuunsa.

Lain mukaan lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta taikka, jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempiensa luona. Elatusavulla tarkoitetaan siis rahasuoritusta, jolla lapsen vanhemman on elatusvelvollisuutensa nojalla määräajoin osallistuttava lapsen elatuksesta aiheutuviin kustannuksiin.

Vanhemmat voivat sopia elatusavun keskenään tekemällä sitä koskevan sopimuksen. Kunnan sosiaalilautakunnan on vahvistettava elatusavusta tehty sopimus, jos sopimuksen sisältö on lain mukainen.

Tapaamisoikeus

Tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Lapsen tapaamista koskevan sopimuksen on myös oltava sosiaalilautakunnan tai käräjäoikeuden vahvistama. Vain vahvistettu sopimus on täytäntöönpanokelpoinen. Asianmukaisesti ja huolellisesti laadittu sopimus turvaa lapsen oikeudet kumpaankin vanhempaansa.

Tapaamissopimus voi olla erittäin laaja, vaikka lapsen huolto olisi uskottu yksin lähihuoltajalle. Tapaamissopimus perustuu asianosaisten henkilökohtaiseen tilanteeseen sekä mahdollisuuksiin tavata ja pitää lasta luonaan.

Lapsen huoltoa, elatusta ja tapaamisoikeutta koskeva sopimus on usein tarkoituksenmukaisinta laatia yhdellä kertaa. Silloin vanhempien väliset asiat saadaan ratkaistua nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Asiantuntijamme auttavat asian sopimisessa ja laativat tarvittavat asiakirjat. Hoidamme myös sopimuksen vahvistuttamisen kunnan sosiaalilautakunnassa.

Sopimus lapsen huollosta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta alkaen 330 euroa, ks. koko hinnastomme

Ottakaa yhteyttä ja varatkaa aika tapaamista varten.