Valikko

Perhe ja perintö

Perunkirjoitus ja perinnönjako

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Velvollisuus koskee kaikkia tilanteita, joissa vainajan viimeinen kotipaikka oli Suomessa. Perunkirjoituksessa laadittava perukirja on olennaiselta sisällöltään luettelo kuolinpesän osakkaista sekä vainajan ja lesken varoista ja veloista sellaisina kuin ne vainajan kuolinpäivänä olivat.

Muutenkin perukirjaan merkitään kaikki ne tiedot, jotka ovat välttämättömiä perintöverotuksen toimittamisen sekä myöhemmän perinnönjaon kannalta. Perintöverotus toimitetaan ensi sijassa perukirjassa olevien tietojen perusteella. Perukirja onkin luonteeltaan yhtäältä perintöveroilmoitus ja toisaalta perusta myöhemmin toimitettavalle perinnönjaolle.

Perukirja = perintöveroilmoitus + perinnönjaon perusta

Perunkirjoitusta varten tarvittavat asiakirjat

Kuolinpesän osakkaita ovat perilliset, yleistestamentinsaajat sekä avio-oikeuden nojalla leski. Perillispiiri osoitetaan sukuselvityksen avulla.
Sukuselvitys koostuu usein lukuisistakin yksittäisistä virkatodistuksista, joita antavat seurakunnat sekä Digi- ja väestötietovirasto. Sukuselvityksen kokoaminen voi olla työlästä ja se annetaankin usein perunkirjoituksesta huolehtivan asiantuntijan tehtäväksi.

Sukuselvityksen lisäksi perunkirjoitusta varten tarvitaan asiakirjaselvitys perukirjaan merkittävästä omaisuudesta sekä useimmista muistakin perukirjaan merkittävistä seikoista. Omaisuus on arvostettava kuolinajankohdan mukaiseen käypään arvoonsa.

Perunkirjoituksen valmistelun vaatima aika

Laajassa pesässä kolmen kuukauden määräaika voi osoittautua liian lyhyeksi. Jo sukuselvityksen ja omaisuutta koskevien tietojen hankkiminen voivat viedä kuukausia. Kutsut perunkirjoitustilaisuuteen kaikille pesän osakkaille, leskelle ja mahdollisille toissijaisille perillisille on myös toimitettava hyvissä ajoin. Tarvittaessa verohallinto voikin hakemuksesta pidentää perunkirjoituksen määräaikaa. Perusteltu hakemus on tehtävä ennen kulumassa olevan määräajan päättymistä.

Perunkirjoituksen uskotut miehet

Perunkirjoituksen toimituttamisvelvollisuus kuuluu ensi sijassa sille osakkaalle, jonka hoidettavana pesän omaisuus on. Itse perunkirjoituksen toimittavia henkilöitä nimitetään uskotuiksi miehiksi. Kun perunkirjoitusta toimittamaan eli uskotuksi mieheksi valitaan perintöoikeuteen perehtynyt lakimies, on pesän osakkailla perunkirjoituksen yhteydessä mahdollisuus saada asianmukaisesti laaditun perukirjan lisäksi hyödyllisiä ohjeita ja tietoa niin perintöverotuksesta kuin vastaisesta kuolinpesän hoidostakin.

Uskottujen miesten olennaisena tehtävänä on pesän ilmoittajan antamien tietojen perusteella merkitä ja arvioida pesän varat perukirjaan parhaan ymmärryksensä mukaan. Kun perunkirjoitus toimitetaan toimistossamme, toimivat toimistomme edustajat uskottuina miehinä, ja tarpeen mukaan voidaan toimistomme kautta järjestää myös ulkopuolisten asiantuntija-arvioiden hankkiminen pesän omaisuudesta.

Huolellisuudella perunkirjoitusvaiheessa voidaan estää epätoivottuja veroseuraamuksia

Vaikka perunkirjoitus saattaa vaikuttaa yksinkertaiselta toimitukselta, on asiantuntijan käyttö jo edellä mainituista syistä suositeltavaa.
Huolellisuudella perunkirjoitusvaiheessa voidaan estää epätoivottuja veroseuraamuksia sekä ongelmia myöhemmässä pesänselvitys- ja jakovaiheessa.
Myös tilanteessa, jossa perittävältä on jäänyt velkaa, on perunkirjoituksen toimittaminen asianmukaisella tavalla tärkeää osakkaiden henkilökohtaisen velkavastuun välttämiseksi.

Perunkirjoitus alkaen 490 euroa, ks. koko hinnastomme

Ottakaa yhteyttä ja varatkaa aika tapaamista varten.