Valikko

Perhe ja perintö

Perunkirjoitukset ja perinnönjaot

Pesänselvitys

Pesänselvityksen tarkoituksena on saattaa kuolinpesä siihen kuntoon, että vainajalta jäänyt perintö voidaan jakaa. Pesän selvittäminen on pesän saattamista jakokuntoon sekä jäämistöomaisuuden hallintoa.

Pesänselvityksen olennaisena sisältönä on:
- pesän velkojen maksaminen
- erityisjälkisäädösten toteuttaminen
- mahdollinen omaisuuden realisointi

Pesänselvitys voidaan toteuttaa joko osakkaiden itsensä tai heidän valtuuttamansa henkilön toimesta. Jos osakkaat eivät pääse sopimukseen pesänselvityksestä, he voivat hakea pesänselvittäjän määräämistä. Tällöin pesä siirtyy oikeuden määräämän pesänselvittäjän hallintoon, mikä on sopimusperusteiseen pesänselvitykseen verrattuna yleensä hitaampi ja kalliimpi menettely.

Käytännössä pesänselvitys tapahtuu usein siten, että kuolinpesän osakkaat valtuuttavat esimerkiksi perunkirjoituksen toimittaneen lakimiehen suorittamaan pesän selvittämiseksi tarpeelliset toimenpiteet.

Myös perittävä on elinaikanaan voinut vaikuttaa siihen, miten hänen kuolinpesänsä selvitetään. Hän on voinut testamentissaan määrätä, että testamentin toimeenpanija vastaa myös kuolinpesän selvitystoimenpiteistä. Kaikki pesänselvityksen eri mallit tähtäävät samaan tavoitteeseen, perinnönjakoon.

Velkojen maksaminen

Pesänselvityksen ensisijainen tavoite on vainajan ja pesän velkojen maksaminen. Jos on aihetta epäillä, että vainajan varat eivät riitä velkojen maksuun, on tärkeää ottaa huomioon erilaisten velkojen maksujärjestys. Perintökaaressa erotetaan toisistaan yhtäältä perittävän eli vainajan velat ja toisaalta pesänselvitysvelat.

Pesänselvitysvelat ovat vainajan velkoihin nähden etusijalla. Pesänselvitysvelkoja ovat muun muassa hautaus- ja perunkirjoituskulut. Tällaiset velat maksetaan pesän varoista sitä mukaa kun ne erääntyvät. Vainajan velkojat ovat puolestaan toisiinsa nähden samassa asemassa riippumatta velan määrästä. Varsinkin velkaisen pesän selvittämisessä on syytä kääntyä asiansa osaavan ammattilaisen puoleen.

Erityisjälkisäädöksen toteuttaminen

Erityisjälkisäädöksellä eli legaatilla tarkoitetaan tiettyä yksilöityä omaisuutta koskevaa testamenttimääräystä. Tällainen testamenttimääräys voi koskea esimerkiksi tiettyä esinettä, rahamäärää tai oikeutta. Testamentin tekijä on myös voinut määrätä, että testamentin saajalla on oikeus valita jäämistöstä tiettyä omaisuutta itselleen. Legaatinsaaja ei ole kuolinpesän osakas.

Tällainen tiettyä omaisuutta koskeva jälkisäädös on pantava täytäntöön ennen perinnönjakoa. Näin ollen jo pesänselvityksen vaiheessa annetaan legaatinsaajille heille kuuluva osuus pesästä, mikäli kuolinpesän varallisuustilanne mahdollistaa sen. Jos testamentissa yksilöityä omaisuutta ei enää ole, testamentti on lähtökohtaisesti tältä osin rauennut.

Legaatti pannaan toimeen ennen pesänjakoa

Omaisuuden realisointi

Usein kuolinpesä on tarkoituksenmukaista jakaa niin, että jaettavaksi jää pääosin rahavaroja. Tällöin kyseeseen tulee kuolinpesän omaisuuden muuttaminen rahaksi. Lisäksi perittävä on voinut jo testamentissaan määrätä jonkun omaisuuden myytäväksi.

Kuolinpesän ollessa omaisuuden myyjänä on syytä huolehtia myyntiin liittyvien asiakirjojen ja selvitysten asianmukaisuudesta. Esimerkiksi perukirjan osakasluettelon vahvistuttaminen Digi- ja väestötietovirastossa helpottaa myynnin käytännön järjestelyjä. Näin on varsinkin sellaisissa kuolinpesissä, joissa on paljon osakkaita.

Omaisuuden realisoinnissa voi lisäksi nousta esiin seikkoja, jotka vaikeuttavat tai jopa estävät myynnin toteuttamisen. Jos kuolinpesässä esimerkiksi on alaikäisiä tai edunvalvonnassa olevia osakkaita, tietyn omaisuuden myyntiä varten tarvitaan Digi- ja väestötietoviraston lupa. Omaisuuden realisointi voi osoittautua alun perin kuviteltua huomattavasti hankalammaksi, jolloin asiantuntijan käyttäminen on suositeltavaa.

Ositus- ja perinnönjakokirja alkaen 490 euroa, pesänselvitystoimet tuntiveloituksella, ks. koko hinnastomme

Ottakaa yhteyttä ja varatkaa aika tapaamista varten.