Valikko

Perhe ja perintö

Testamentti ja muu perintösuunnittelu

Henkivakuutukset

Henkivakuutus perintöverotuksessa

Henkivakuutuksen perusteella maksettavia vakuutuskorvauksia koskee perintöverotuksessa oma erityissääntelynsä. Vakuutuksen perusteella saatu kuolemantapauskorvaus on vakuutetun lähiomaisille ja kuolinpesälle verovapaata tuloa siltä osin, kun se ei ylitä perintö- ja lahjaverolaissa säädettyä vapaaosan määrää. Vapaaosa on vakuutuksenottajan lähiomaisten ja kuolinpesän osalta 35 000 euroa ja lesken osalta puolet hänen saamastaan korvaussummasta, mutta kuitenkin aina vähintään 35 000 euroa. Enimmäismäärä koskee saman kuolemantapauksen johdosta mahdollisesti useammasta henkivakuutuksesta maksettavien vakuutuskorvausten yhteismäärää.

Vakuutuskorvauksen verovapaus koskee vain tuloverolaissa yksilöityjä vakuutuksenottajan läheisiä sukulaisia: heitä ovat vakuutuksenottajan puoliso, suoraan ylenevässä (vanhemmat, isovanhemmat jne.) tai alenevassa (lapset, lapsenlapset jne.) polvessa oleva perillinen, ottolapsi tai tämän rintaperillinen, kasvattilapsi, puolison lapsi tai kuolinpesä. Heillä on oikeus vapaaosuuteen siitä riippumatta, ovatko he perillisasemassa. Vakuutuskorvauksen verovapaa osuus tulee siten esimerkiksi myös perittävän lastenlasten tai vanhempien hyväksi, vaikka perittävän lapset eläisivät.

Jos edunsaajana on muu henkilö kuin edellä mainittu lähisukulainen, kuolemantapauskorvaus on koko määrältään tuloveron alaista pääomatuloa.

Vapaaosuuden ylimenevä osuus lisätään saajan perintöosuuteen, josta määrätään perintövero. Kuolemanvaravakuutus voi liittyä myös vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen, jolloin kuolemantapauskorvaus on saajasta riippumatta kokonaan perintöveron alaista eläkevakuutuksen säästömäärään saakka.

Henkivakuutuksen edunsaajat

Vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä taho, jolle hän haluaa vakuutuksen korvaussumman menevän. Edunsaajamääräys voi olla yleinen tai erityinen. Yleinen edunsaajamääräys on määräys, jonka mukaan vakuutuskorvaus menee esimerkiksi omaisille tai lapsille. Erityisessä edunsaajamääräyksessä edunsaajat on yksilöity nimellä.

Vakuutuksenottaja voi määrätä paitsi korvauksen ensisaajan, myös ne tahot, joille korvaus menee, mikäli ensisaaja on kuollut ennen häntä. Tämä onkin suositeltavaa, sillä vakuutusten osalta sijaantulo-oikeus on rajoitetumpaa kuin muuten perintöoikeudessa. Tällä on merkitystä erityisesti, mikäli edunsaaja haluaa luopua vakuutuskorvauksesta omien lastensa hyväksi. Vakuutuskorvauksesta voi luopua kuten perinnöstä. Vakuutuskorvauksesta luopumisen mahdollisuus on olemassa riippumatta siitä, luopuuko edunsaaja myös perinnöstään. Hän voi näin ollen luopua vain toisesta tai molemmista. Mikäli edunsaajamääräys on erityinen, luopujan sijaan tulevat hänen perillisensä.

Ottakaa yhteyttä ja varatkaa aika tapaamista varten.