Valikko

Perhe ja perintö

Testamentti ja muu perintösuunnittelu

Lahja- ja kauppakirjat

Lahjakirjat

Lahjoituksella voidaan siirtää omaisuutta vastikkeetta lahjoittajan omana elinaikana tämän haluamalle lahjansaajalle. Lahjan antaminen voi olla tarkoituksenmukaista esimerkiksi osana perintöverosuunnittelua. Sillä voidaan myös vaikuttaa myöhempään perinnönjakoon lahjanantajan jälkeen. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun lahja katsotaan saajansa ennakkoperinnöksi.

Lahjoituksella voidaan tavoitella monenlaisia päämääriä. Esimerkiksi omaisuuden säilyminen suvussa voidaan turvata lahjoituksin. Lahjoituksen tarkoituksena voi olla myös yritystoiminnan siirtäminen sitä jatkavalle lapselle tai muulle sukulaiselle. Lahjoituksesta on yleensä syytä laatia lahjakirja. Joissakin tapauksissa lahjakirjan laatiminen on välttämätöntä jo senkin vuoksi, että lahjoitettu omaisuus voidaan kirjata saajan nimiin.

Lahjakirjan avulla voidaan myös todentaa lahjaan mahdollisesti liittyvät ehdot. Omaisuutta lahjoitettaessa on syytä varmistua toimenpiteen veroseuraamuksista sekä vaikutuksista esimerkiksi myöhempään perinnönjakoon.

Lahjaan liitettävät ehdot

Lahjoihin voi liittää sellaisia ehtoja, jotka kaupan yhteydessä eivät ole mahdollisia. Esimerkiksi lahjansaajan puolison avio-oikeuden voi sulkea pois. Tällöin varmistetaan se, että lahjoitettu omaisuus pysyy lahjansaajalla mahdollisessa avioerotilanteessa.

Lahjanantaja voi myös pidättää lahjoituksen kohteeseen hallintaoikeuden. Tällä tavoin lahjanantaja voi edelleen normaaliin tapaan käyttää lahjoitettua omaisuutta, vaikkapa asuntoa tai kesämökkiä, ja samalla varmistua omistusoikeuden siirtymisestä halutulle henkilölle.

Lahjan veroseuraamukset

Lahjansaaja maksaa saamastaan lahjasta veroa, jos lahjan arvo on 5000 euroa tai enemmän. Lahjaveroa on maksettava myös silloin, jos lahjansaaja on saanut samalta lahjoittajalta kolmen vuoden aikana useita lahjoja, joiden yhteismäärä on 5000 euroa tai enemmän.

Lahjoitus voi vaikuttaa myös saajan perintöverotukseen, jos kysymyksessä on ennakkoperinnöksi katsottava lahja tai jos lahja on annettu enintään kolme vuotta ennen lahjoittajan kuolemaa.

Lahjan verotukseen voidaan vaikuttaa lahjakirjan sisällöllä. Esimerkiksi hallintaoikeuden pidättämistä koskeva ehto vaikuttaa lahjaveron määrään. Jotta lahjoittajan tarkoitus toteutuu, on jo lahjan suunnitteluvaiheessa syytä käyttää asiantuntijan apua.

Lahjojen verotuksella on liittymä myös sukulaisten välillä tehtyihin kauppoihin. Käyttämällä oikean suuruista vastiketta voidaan tietty omaisuus siirtää jälkipolville verotuksen kannalta edullisella tavalla. Vaikka lahjasta ei menisi veroa, lahjaveroilmoitus kannattaa usein tehdä tästä huolimatta.

Kauppakirjat

Kauppa tarkoittaa omaisuuden luovuttamista halutulle saajalle rahavastiketta vastaan. Kauppahinnan määrittäminen on myyjän ja ostajan välinen asia, mutta siihen liittyy myös verotuksellisia kysymyksiä, jotka on syytä käydä läpi asiantuntijan kanssa ennen kuin järjestelyyn ryhdytään.

Myytävän omaisuuden laatu vaikuttaa siihen, missä muodossa kauppa on tehtävä. Useimmissa tapauksissa on aiheellista laatia kauppakirja. Kiinteän omaisuuden luovutuksissa se on välttämätön, minkä lisäksi tarvitaan myös kaupanvahvistaja.

Kauppakirjan sisältö

Riitaisuuksien ja todisteluvaikeuksien välttämiseksi on syytä sisällyttää kauppakirjaan kattavasti kaikki kaupan ehdot, joista myyjä ja ostaja ovat sopineet. Kauppakirjassa on hyvä sopia muun muassa kauppahinnasta, kauppahinnan maksuehdoista, omistusoikeuden siirtymisestä sekä muista mahdollisista kauppaan ja osapuolten vastuisiin vaikuttavista asioista.

Kauppakirjan sisällön yksiselitteisyydellä ja mahdollisten muotovaatimusten noudattamisella on suuri merkitys sille, että ostaja saa kirjattua hankitun omaisuuden omiin nimiinsä.

Lahjanluonteiset kaupat

Esimerkiksi sukulaisten välisissä kaupoissa voi olla tarpeen sopia käypää hintaa alhaisemmasta kauppahinnasta. Jos vastike suhteessa kohteen käypään arvoon on määritetty liian alhaiseksi, voidaan todellisen hinnan ja vastikkeen välinen erotus katsoa lahjaksi. Tällaisia alihintaisia luovutuksia kutsutaan lahjanluonteisiksi kaupoiksi, ja niiden osalta on otettava huomioon erilaisia verotuksellisia näkökohtia. Jo luovutusta suunniteltaessa on syytä varmistua sen verotuksellisesta kohtelusta.

Erityisesti tilanteissa, joissa tarkoituksena on yritysvarallisuuden siirtäminen toimintaa jatkavalle sukulaiselle, on järjestelyn huolellinen suunnittelu välttämätöntä. Sukupolvenvaihdoksissa oikealla menettelyllä voidaan saavuttaa huomattavia verotuksellisia etuja, joihin verrattuna järjestelyn toteuttamiseen liittyvät kustannukset jäävät vähäisiksi.

Lahja- tai kauppakirja alkaen 330 euroa, ks. koko hinnastomme

Ottakaa yhteyttä ja varatkaa aika tapaamista varten.