Valikko

Perhe ja perintö

Testamentti ja muu perintösuunnittelu

Testamentti

Testamentti on keskeisin väline, jolla voi ennakoida ja suunnitella oman omaisuutensa siirtymistä kuoleman jälkeen. Harkitessa sitä, olisiko testamentin tekeminen itselle aiheellista, onkin hyvä lähteä liikkeelle siitä, miten ja kenelle omaisuus lain mukaan menee, mikäli testamenttia ei ole tehty. Tämän jälkeen on hyvä pohtia, vastaako tämä omia toiveita ja toisaalta kuinka muutoksille altis oma elämäntilanne on.  Ennakoitaviin muutoksiin on hyvä varautua etukäteen.

Ei-toivottavat tilanteet perimyksessä voidaan välttää testamentilla

Testamentilla on mahdollista varautua myös tällaisiin tilanteisiin ja varmistua siitä, että oma omaisuus menee niille henkilöille tai tahoille, joille sen toivoo menevän.

Testamentilla on mahdollista määrätä erikseen omaisuuden omistus-, hallinta- ja tuotto-oikeuden siirtymisestä eri henkilölle, mikä voi olla verotuksellisesti edullista. Usein perintöverotukseen varautuminen onkin keskeinen syy testamentin tekemiseen. Testamentin sisältöä harkittaessa veroseuraamusten huomioiminen onkin tärkeää. Testamentintekijällä voi kuitenkin olla myös muita huomioon otettavia tavoitteita, ja pelkästään verotuksen näkökulmasta laadittu testamentti voi olla kokonaisuutta ajatellen epätarkoituksenmukainen.

Testamentilla voi esimerkiksi etukäteen turvata avio- tai avopuolisonsa taloudellista asemaa ja varmistaa perillisten yhdenvertainen kohtelu. Vailla merkitystä ei ole sekään, että huolellisesti harkittu ja laadittu testamentti voi olla omiaan mahdollistamaan sopuisan perinnönjaon tulevaisuudessa.

Itse testamentti voi olla ulkoisesti yksinkertainenkin asiakirja, mutta sen vaikutusten ymmärtäminen vaatii aina asiantuntijan ammattitaitoa. Testamentille on laissa asetettu ankarat muotovaatimukset, joiden noudattaminen on tärkeää, jotta testamentin pätevyyttä ei voida tulevaisuudessa riitauttaa. Toimistomme lakimiehet auttavat sovittamaan testamentin tekijän tavoitteet parhaalla mahdollisella tavalla yhteen ja näin varmistamaan, että testamentti vastaa sisällöltään kaikin tavoin asiakkaamme tahtoa.

Testamentin toimeenpanija

Testamentin tekijä voi sisällyttää testamenttiin määräyksen testamentin toimeenpanijasta. Testamentin toimeenpanija on yleensä lakimies, jolle testamentin tekijä on halunnut uskoa kuolinpesänsä selvittämisen ja testamentin toteuttamisen. Testamentin toimeenpanijan tehtäviin kuuluu pesän selvittäminen siihen kuntoon, että perinnönjako voidaan toteuttaa testamentin mukaisesti.

Testamentin toimeenpanijan määrääminen voi olla järkevää esimerkiksi silloin, kun on ennakoitavissa, että kuolinpesässä tulee olemaan riitaisuutta tai perilliset asuvat kaukana. Useimmissa tapauksissa testamentin toimeenpanijamääräys ei kuitenkaan ole tarpeellinen. On hyvä huomioida, että määräys rajoittaa kuolinpesän osakkaiden mahdollisuuksia hoitaa kuolinpesän asioita. Toimeenpanijamääräyksen tarpeellisuudesta on hyvä keskustella lakimiehemme kanssa.

Lakiosaoikeus

Suomen perimysjärjestelmässä rintaperillisillä on testamentista riippumatta oikeus lakiosaan. Lakiosa on puolet rintaperillisen lakimääräisestä perintöosasta. Lakiosalaskelman tekeminen edellyttää perusteellista kokonaiskuvaa jäämistön tilanteesta, sillä sen suuruuteen vaikuttavat mahdollisesti muun muassa puolisoiden välillä tehtävä ositus sekä perittävän eläessään antamat lahjat.

Jos testamentilla on loukattu rintaperillisen lakiosaa, on rintaperillisellä testamentista huolimatta oikeus vaatia laissa säädetyssä määräajassa lakiosaa itselleen. Määräaika on kuusi kuukautta siitä, kun rintaperillinen on saanut testamentista tiedon.

Testamentti alkaen 220 euroa, ks. koko hinnastomme

Ottakaa yhteyttä ja varatkaa aika tapaamista varten.